• Slideshow
  • Slideshow
Home Over STUW
Over de Stichting Uitvoering Werkzaamheden Groen Goed

STUW Groen Goed:
Uitvoeren van werkzaamheden
aan het agrarisch landschap.

 

Het bestuur van STUW Groen Goed bestaat uit de volgende personen:

Fons Hulshof, Jan Nijenhuis, Tonnie te Roller, Kasper Tankink en Melanie Berendsen. Daarnaast woont de coördinator van Groen Goed: Jos te Molder de vergaderingen bij. De STUW is de werkorganisatie van Groen Goed die in het veld de commerciële activiteiten ontwikkelt en verricht.

In ons werkgebied richten we ons op enkele doelsoorten zoals deze door de Provincie Gelderland zijn aangewezen. Het gaat hierbij met name om: de Patrijs, de Boomkikker en de Knoflookpad. Door de leefomstandigheden voor deze doelsoorten te optimaliseren willen we zo een bijdrage leveren aan de instandhouding en waar mogelijk het uitbreiden van de soort. Ook zogenaamde meeliftende soorten profiteren van dit landschapsbeheer. Onder Activiteiten gaan we nader in op deze doelsoorten en het specifieke landschapsbeheer dat we verrichten om de biotoop (leefomstandigheden) voor de betreffende soort te optimaliseren. Dit optimaliseren heeft vaak betrekking op de zorg voor voldoende voedsel, geschikte leefomstandigheden, schuil- en nestelgelegenheid.

De belangrijkste activiteit van de STUW hierbij is het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande agrarische landschapselementen. Hierbij moet men denken aan het afzetten van houtwallen, singels en bosjes, opschonen van poelen en het inzaaien van akkerranden. Daarnaast proberen we de bestaande landschapsstructuur te versterken door de aanleg van nieuwe elementen op daarvoor geschikte locaties in nauwe samenwerking met de eigenaren van deze gronden. Dit kunnen zowel agrariërs als particuliere bewoners van het buitengebied zijn. De gemeente Oost Gelre heeft hierin vaak een adviserende en faciliterende rol en soms zijn er subsidies mogelijk vanuit het "Dorpen in het Groen".Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door onze werkploeg. De werkploegleden zijn veelal (voormalige) agrariërs. Door het verrichten van deze werkzaamheden kunnen zij extra inkomsten verwerven naast de opbrengsten van het eigen landbouwbedrijf.

Daarnaast wordt bij specifieke werkzaamheden zoals de nieuw aanleg van een poel of het inzaaien van akkerranden gebruik gemaakt van de diensten van lokale loonwerkers.werkploeg

DE WERKPLOEG VAN GROEN GOED